Make your own free website on Tripod.com

Arachnida

Arachnida

Arachnida algemeenheden - Arachnida generalities

Arachnida Identification Key - Determineersleutel

Arachnida Terminology - Terminologie
Arachnida Drawings - Tekeningen


Chelicerate arthropoden waarvan het volwassen lichaam uit 18 somieten bestaat, onderverdeeld in het voorste prosoma (6 somieten) en het achterste opisthosoma (12 somieten); het prosoma met 6 paar aanhangels, 1ste paar preoraal, de laatste twee paren bijkomend verloren bij sommige mijten.
Genitaalopening bij beide sexen op de 2de abdominale somiet (behalve bij sommige mijten); hart gewoonlijk in het abdomen.
Ademhaling bij middel van boeklongen, tracheeën, een combinatie van beide of door de huid (bij sommige cryptozoïsche vormen); Afscheiding door coxale klieren en/of Malphighiaanse buizen. Coxale klieren van coëlemische oorsprong op de tweede tot vijfde prosomatische somieen. Spijsverteringssysteem met een pompende voordarm, middendarm met blinde zakken en een korte achterdarmopening met een anus op de ventrale zijde van het opisthosoma. Zenuwstelsel met een neiging tot versmelting. Niet meer dan twaalf enkelvoudige ogen (ocelli).
Gescheiden sexes maar sexueel dimorphisme dikwijls onopvallend; mannelijke organen variëren. Hofmakerij vaak voorkomend voor de spermaoverdracht. Ontwikkeling in 't algemeen zonder larvaal stadium.
Gewoonlijk terrestrieel, carnivoor, nocturnaal en cryptozoïsch. Sociale organisatie zeldzaam; instinctief gedraag hoog ontwikkeld, distributie variabel.
Ongeveer 70.000 soorten beschreven.

Chelicerate arthropods with adult body composed of 18 somites, divided into anterior prosoma (6 somites) and posterior opisthosoma (12 somites); prosoma with six pairs of appendages, 1st pair preoral, last two pairs secondarily lost in some mites.
Genital opening in both sexes on 2nd abdominal somite (except some mites); heart usually in abdomen.
Respiration by means of book lungs, tracheal tubes, a combination of the two or cutaneous (some cryptozoic forms); excretion by coxal glands and/or Malpihian tubules. Coxal glands of coelomic origin on the second to fifth prosomatic somites. Digestive system with a pumping foregut, midgut with blind sacs and a short hindgut opening with an anus on ventral side of opisthosoma. Nervous system with a tendency to fuse. Not more than 12 simple eyes (ocelli).
The sexes seperate, but sexual dimorphism often inconspicuous; the male organs divers. Courtship frequent before sperm transfer. Development generally without a larval stage.
Usually terrestrial, carnivorous, nocturnal and cryptozoic. Social organization rare; instinctive behaviour highly developed, distribution variable.
About 70.000 species describedIdentification Key - Determineersleutel
to the order/tot op de orde
Click the ciphers to go to the next step...
Klik op de cijfers om naar de volgende stap te gaan...


1. Arachnida waarvan de segmentatie bijna volledig onderdrukt is en het lichaam niet door een pedicel wordt verdeeld............................................. ACARI
1. Arachnida in which segmentation is almost completely suppressed and the body is not divided by a pedicle................................................. ACARI
Niet zo - Not so.............................................................................................2

2. Arachnida met een duidelijke segmentatie of indien deze onderdrukt werd, met een pedicel............................................. 3
2. Arachnida with obvious segmentation or if this is suppressed, with a pedicle................................................. 3
Niet zo - Not so.............................................................................................1

3. Met segmentatie en zonder pedicel............................................. 4
3. With segmentation and without a pedicle.................................................4
Niet zo - Not so.............................................................................................16

4. Cheliceren bestaande uit twee segmenten............................................. 5
4. Chelicerae of two segments................................................. 5
Niet zo - Not so.............................................................................................11

5. Achterste poten met malleoli op drie proximale segmenten............................................ SOLPUGIDA
5. Posterior legs with malleoli on three proximal segments................................................. SOLPUGIDA
Niet zo - Not so.............................................................................................6

6. Achterste poten zonder malleoli............................................ 7
6. Posterior legs without malleoli................................................. 7
Niet zo - Not so.............................................................................................5

7. Prosoma met breed sternum............................................ PEDIPALPI
7. Prosoma with wide sternum................................................. PEDIPALPI
Niet zo - Not so.............................................................................................8

8. Prosoma met slechts een uiterst onopvallend sternum............................................ 9
8. Prosoma with only a very inconspicuous sternum................................................. 9
Niet zo - Not so.............................................................................................7

9. Pedipalpi met grote, sterke tangen............................................ PSEUDOSCORPIONES
9. Prosoma with large, strong forceps................................................. PSEUDOSCORPIONES
Niet zo - Not so.............................................................................................10

10. Pedipalpi met kleine tangen............................................ RICINULEI
10. Prosoma with small forceps................................................. RICINULEI
Niet zo - Not so.............................................................................................9

11. Cheliceren bestaande uit drie segmenten............................................ 12
11. Chelicerae of three segments................................................. 12
Niet zo - Not so.............................................................................................4

12. Pedipalpi met grote, sterke tangen; pectines aanwezig............................................ SCORPIONES
12. Pedipalpi with large, strong forceps; pectines present................................................. SCORPIONES
Niet zo - Not so.............................................................................................13

13. Pedipalpi met kleine tangen; geen pectines aanwezig............................................14
13. Pedipalpi with small forceps; no pectines.................................................14
Niet zo - Not so.............................................................................................12

14. Achter-abdomen afwezig; pedipalpen zintuigelijk............................................OPILIONES
14. Post-abdomen absent; pedipalpi sensory.................................................OPILIONES
Niet zo - Not so.............................................................................................15

15. Achter-abdomen aanwezig; pedipalpen pootachtig............................................PALPIGRADI
15. Post-abdomen present; pedipalpi leg-like.................................................PALPIGRADI
Niet zo - Not so.............................................................................................14

16. Achter-abdomen aanwezig; pedipalpen pootachtig............................................ARANEIDA
16. Post-abdomen present; pedipalpi leg-like.................................................ARANEIDA
Niet zo - Not so.............................................................................................3Volgens "Zoologie 2" - P.-P. Grassé - Ed. Gallimard 1963, "The Arachnida" - Th.Savory - Edward Arnold & Co - London - 1952 en "Invertebrates" - Brusca and Brusca - Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts, U.S.A. - 1990
According "Zoologie 2" - P.-P. Grassé - Ed. Gallimard 1963, "The Arachnida" - Th.Savory - Edward Arnold & Co - London - 1952 and "Invertebrates" - Brusca and Brusca - Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts, U.S.A. - 1990


Email Gie Wyckmans
Deze pagina's © 1999 Gie Wyckmans & Dragon Research&Development
This pages © 1999 Gie Wyckmans & Dragon Research&Development


Home